El Tribunal Suprem estableix que és el banc i NO el cliente qui ha de pagar l’impuest de las hipoteques.

És temps per a reclamar als bancs el que es va pagar de manera indeguda.

 

Mitjançant la sentencia d’aquest 16 d’octubre, el Tribunal Suprem varia la jurisprudència existent fins el moment i ha dictaminat que qui ha de pagar l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures publiques de préstec amb garantía hipotecària és l’entitat prestamista, no pas qui rep el préstec.

Els magistrats arriben a tal conclusió tot tenint en compte que el negoci que resulta inscribible és la hipoteca i no pas el préstec, i que llavors l’únic interessat en què s’elevi a pública la hipoteca a través del Notari i posteriorment s’inscrigui al registre de la propietat és el banc, entitat financera, Caixa o qui faci de prestamista.

I és que, amb aquesta operativa, el prestamista – els bancs, entitats financeres, caixes i d’altres-, eren els únics que es beneficiaven ja que amb aquesta inscripció davant el registre de la propietat guanyaven una acció judicial executiva “privilegiada” en cas que reclamessin l’impagament del préstec davant el corresponent Jutjat.

Amb aquesta sentencia s’anul.la un artícle del reglament de l’impost en qüestió ( que establia que el prestatari era lúnic subjecte passiu de l’impost) per ser contrari a llei. En concret, es tracta de l’artícle 68.2 de referit reglament, aprovat per Real Decret 828/1995, de 25 de maig.

S’obra, doncs, la porta per a les reclamacions de clients qui en el seu dia varen asumir el cost íntegre de despeses i impostos en el moment de contractar la seva hipoteca.